D e r  K u n s t – u n d H a n d w e r k e r – M a r k t ,   j e d e s  J a h r  a m  l e t z t e n  S e p t e m b e r –
W o c h e n e n d e   a u f  d e m P a n t a l e o n s b e r g  i s t  e i n  Z u s a m m e n t r e f f e n  v o n
M e n s c h e n  d i e F r e u d e  a n  s c h ö n e n , n ü t z l i c h e n  u nd  k ü n s t l e r i s c h  g e s t a l t e t e n
A r b e i t e n –  h a b e n.

D e r  M a r k t  i s t  e i n  G e m e i n s c h a f t s p r o j e k t  a l l e r  M i t o r g a n i s a t o r e n , H e l f e r ,
A u s s t e l l e r , U n t e r h a l t e r  u n d  M u s i k a n t e n . D a s Z u s a m m e n h e l f e n  d e r
K ü c h e n f r a u e n ,  F e u e r w e h r j u g e n d ,  K u c h e n b ä c k e r i n n e n  u n d  d a s  W o h l  w o l l e n
v o n  B ü r g e r m e i s t e r  u nd G e m e i n d e v e r t r e t e r n  s i n d  d a s  F u n d a m e n t  d a s d i e
V e r a n s t a l t u n g  p r ä g t  und m ö g l i c h  m a c h t .

E i n e  g u t e  A t m o s p h ä r e ,  d e r  g u t e  G e i s t  v o n  P a n t a l e o n  s o l l  d i e  z w e I  T a g e
b e g l e i t e n .

U n s e r e  B e s u c h e r  s o l l e n  G ä s t e  s e i n , s i c h  w o h l f ü h l e n  u n d  e r f r e u e n  a n  d e n
A n g e b o t e n  d e r  A u s s t e l l e r ,  d e r  K ü c h e  u n d  d e m  U n t e r h a l t u n g s – P r o g r a m m.
3 4 – 4 0 A u s s t e l l e r  k ö n n e n  b e i m  M a r k t  m i t m a c h e n , c a . 2 2  d a v o n  i m  H a u s ,
w e i t e r e  P l ä t z e  f i n d e n  s i c h  i m  A u ß e n b e r e i c h .

N u r  e i g e n e  i n  H a n d a r b e i t  h e r g e s t e l l t e  P r o d u k t e w e r d en  z u g e l a s s e n .
D i e  O r g a n i s a t o r e n  u n d  M i t s t r e i t e r  a r b e i t e n  e h r e n a m t l i c h .
D i e  U n t e r h a l t e r  b e k o m m e n  e i n e  k l e i n e  G a g e , d i e  K ü c h e n f r a u e n  e i n
T a s c h e n g e l d . S o  k ö n n e n  w i r  d i e  S t a n d g e b ü h r e n  n i e d r i g  h a l t e n  u n d  a u c h
A u s s t e l l e r  b e t e i l i g e n ,  d i e  k e i n e  g r o ß e n  U m s ä t z e  m a c h e n  k ö n n e n .

D i e  S t a n d g e b ü h r e n  f i n a n z i e r e n  d i e  W e r b e k o s t e n ,  F l y e r ,  P l a k a t e ,  A n z e i g e n ,
d i e  M i e t e  f ü r  d i e  A u s s t e l l u n g s r ä u m e  u n d  d a s  K u l t u r P r o g r a m m .
Z u s a m m e n  m i t  d e n  S p e n d e n  f ü r  K u c h e n  u n d  B r o t e  k ö n n e n  w i r  k l e i n e
R ü c k l a g e n  b i l d e n  z u r  V o r f i n a n z i e r u n g  d e r  W e r b e k o s t e n  f ü r  d a s  n ä c h s t e  J a h r

W i r  f r e u e n  u n s  ü b e r  H i l f e  u n d  Z u s p r u c h , ü b e r  d i e  g u t e  R e s o n a n z  b e i  d e n
A u s s t e l l e r n  u n d  m ö c h t e n  d a s  b e s o n d e r e  F l a i r  u n s e r e s  P a n t a l e o n m a r k t e s
e r h a l t e n  u n d  d i e  F r e u d e  d a r a n  m i t  v i e l e n  B e s u c h e r n  t e i l e n.